انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی

The Khorasan Razavi Society of Technical Inspection

چکیده :

هدف این مقاله برسی ضعفها و اشکالات طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی که در زمان طراحی و اجرا با اندکی دقت میتوان از بوجود آمدن آن جلوگیری کرد که در صورت عدم دقت به موارد فوق ، این خطاها و ضعفها در ساختمانها باقی مانده که باعث کاهش عمر مفید ساختمانها شده

     و یا در زمان بروزحوادث غیرمترقبه نهایتا" منجر به خسارات مالی و جانی خواهد شد .                                                         

 

       pictures6

       مقدمه :

       خطاهای طراحی و اجرایی باید در تمامی مراحل کنترل شود تا به علت عدم توجه ، سلامت ساختمان به خطر نیافتد ، با صرف نظر کردن از        خطاهایمربوط به ساختگاه و خاک وپی و کلیات طرح می توان آنها را به چند دسته تفسیم کرد که درزیر به طور خلاصه به آن می پردازیم .

خطاهای رایج :

       A) خطاهای طراحی :

       الف ) خطا در محاسبه

       1 ) انتخاب مدل محاسباتی نامناسب برای سازه

       2 ) خطا در ارزیابی عاملهای موثر بر سازه ، ترکیبهای تعیین کننده آنها و تغییر شکلهای تحمیل شده بر آن .

       3 ) خطا درمحاسبه اثر عاملها و ارزیابی تلاشها و تغییر شکلها

       4 ) انتخاب مفروضات ناصحیح در مورد مشخصات مکانیکی مصالح مصرفی

       5 ) خطا در تعیین ابعاد و مقاطع مناسب برای تحمل تلاشها که در نتیجه تنشها از حد قابل تحمل مصالح فراتر می روند .

       6 ) عدم توجه به رانش قوسها ، قابها و ...

       7 ) عدم توجه به اثر توام تلاشهای مختلف که ممکن است اثر یکدیگر را تشدید نمایند .

       8 ) خطا در ارزیابی تغییر شکلها و تغییر مکانها و یا پدیرش تغییر مکانهای زیاد که ممکن است :

       - پایداری مجموعه ساختمان را تحت تاثیر قرار داده و هندسه کلی ساختمان را بر هم بزند .

       - به کمانش و ناپایداری برخی از اجزا و قطعات نظیر ستونها و صفحات باربر منجر می شود .

       - جنبه موضعی داشته باشند و به تغییر شکلها و ترکهای بیش از حد مجاز قطعات بیانجامد .

       9 ) عدم توجه به پدیده تنه زدن در ساختمانهای مجاور یکدیگر در زمان زلزله

     10) ارزیابی نادرست واکنش ساختمانها در مقابل نیروهای دینامیک

     11 ) اختیار کردن مفروضات نامناسب و نا هماهنگ در محاسبات به طور مثال :

       - محاسبه دال یا تیر به صورت آزاد و قرار ندادن حداقل آرماتور منفی در تکیه گاه که نهایتا" منجر به بروز ترکهای عریض میشود .

     12 ) عدم تناسب نحوه آرماتوربندی قطعات بتنی با نحوه کار کردن آنها .

     13 ) ارزیابی نادرست از نحوه کار کردن قطعات در مقابل بارها و آرماتور گذاری غلط

     14 ) عدم توجه به مقادیرحداقل و حداکثر مجاز در شرایط خاص

       ب )خطا در ارزیابی نادرست عوامل جوی :

     1 ) عدم توجه به توالی و تکرار دوره های یخبندان

     2 ) عدم توجه به تر و خشک شدن متوالی

     3 ) عدم توجه به نوسانات دما و رطوبت و اثر آنها بر تغییر شکلهای ایجاد شده در بتن

       که نهایتا" موارد فوق منجر به تخریب سطح و در طول زمان به از هم پاشیدگی بتن منجر می شود .

       ج ) ارزیابی نادرست از خورندگی محیط :

     1 ) عدم توجه به اثرات نامطلوب آب و خاک و اتمسفر

     2 ) انتخاب و کاربرد مصالح نامناسب به طور مثال عدم هماهنگی و انتخاب نوع سیمان با شرایط محیطی

     3 ) عدم توجه به تدابیر احتیاطی توصیه شده در آیین نامه

       4 ) عدم پیش بینی ضخامت مناسب بتن روی میلگردها در محیط خورنده که سبب نفوذ مواد خورنده به داخل بتن میگردد .

       د ) عدم توجه به تغییر و تحول مشخصه های مصالح در طول زمان :

       1 ) ارزیابی نادرست اثر تغییر شکلهای تابع زمان

     2 ) تقلیل پایایی

       ذ ) خطا در تهیه نقشه ها و مدارک اجرایی :

     1 ) مشخص نکردن دقیق مصالح مصرفی در نقشه ها و مدارک اجرایی

     2 ) خطاهای نقشه کشی در ترسیم نقشه ها

     3 ) عدم درج رواداریهای لازم در مدارک اجرایی

     4 ) عدم دکر مراحل و ترتیب بتن ریزی قطعات

     5 ) ناقص بودن نقشه ها از نظر جزئیات لازم و نماهای لازم برای اجرا

     6 ) عدم کنترل نقشه ها نوسط پیمانکار ساخت و ابلاغ آن به طراح

     ر ) عدم توجه به جزییات اجرایی :

     1 ) مهار نکردن کامل میلگردهای اتصال اجزاء سازه به یکدیگر و تامین نکردن پیوستگی

     2 ) پیش بینی نکردن آرماتور دوخت کافی و تنگ در محل قطع و وصله میلگردها

   3 ) قطع و وصله همه یا قسمت اعظم میلگردهای اصلی در یک مفطع

     4) کم اختیار کردن آرماتور تقسیم دالها

     5 ) تراکم بیش از حد میلگرد در پایین تیر یا دال در محل برخورد تیر به ستون که مانع عبور بتن میشود .

     6 ) نزدیک بودن پیچ های مهاری کف ستون به لبه فونداسیون که در موقع زلزله خطرناک است .

   7 ) تامین نکردن پیوستگی کلافهای روی دیوارها

       ز ) عدم توجه به ضوابط آیین نامه در زمان تهیه نقشه های اجرایی :

       1 ) قرار ندادن آرماتور گونه در تیرها .

       2 ) عدم رعایت مقادیر حداقل تنگ ها

       3 ) ادامه نیافتن حداقل آرماتور تا روی نکیه گاه

       4 ) ادامه ندادن تنگهای ستونها در محل برخورد با تیرها و ایجاد نفاط ضعیف

       5 ) قرار ندادن آرماتورهای فوقانی در دالهای با ضخامت زیاد

       6 ) استفاده از میلگرد بودن آج و ساده برای آرماتور اصلی

       B ) خطاهای اجرایی :

       الف ) خطا در قالب بندی :

     1 ) خطا در هندسه کلی سازه و موقعیت اجزاء آن نظیر عدم رعایت طول دهانه و ابعاد چشمه ها ، برون محوری ستونها ، برون شاقولی اجزاء

       سازه ، برون محوری تیر در محل برخورد به ستون .

     2 ) عدم رعایت ابعاد مقاطع و انحراف از آنچه در طرح مشخص شده است .

     3 ) آب بند نبودن قالب که به خروج شیره بتن و پوک شدن بتن می انجامد .

   4 ) عدم ایستایی داربست .

     5 ) عدم تمیزکاری سطح قالب ، قبل از استفاده

     ب ) خطا در آرماتوربندی :

     1 ) عدم رعایت تعداد و تیپ و مشخصات میلگرد مصرفی

     2 ) عدم رعایت طول مهاری و یا جزئیات خم ها

     3 ) عدم رعایت فاصله میلگردها از یکدیگر و یا قالب

     4 ) رعایت نکردن موقعیت صحیح میلگردها

       ج ) خطا در بتن ریزی :

     1 ) نبود طرح اختلاط مناسب برای ساخت بتن

     2 ) عدم رعایت نسبت آب به سیمان برای ساخت بتن و اضافه کردن آب توسط راننده میکسر جهت تسهیل در بتن ریزی

     3 ) عدم استفاده از افزودنیهای مناسب در بتن

     4 ) عدم استفاده از استانداردهای مشخصات و آزمایشها جهت بررسی خواص سیمان ، آب ، یا سنگدانه ها

     5 ) عدم توجه به اختلاط صحیح بتن به گونه ای که تمام مواد نشکیل دهنده آن به صورت همگن مخلوط شوند .

     6 ) اختلاط بتن سازه با رده بالاتر از C16 با دست .

     7 ) عدم رعایت ارتفاع سقوط بتن در بتن ریزی ستونها و دیوارها

     8 ) عدم استفاده از تجهیزات تراکم بتن

     9 ) عدم رعایت ضوابط بتن ریزی در شرایط خاص

     10 ) کیفیت نامناسب بتن

       د ) خطا در قالب برداری :

       1 ) برداشتن قالب و پایه های اطمینان قبل از موعد مقرر

       2 ) برداشتن قالب با ضربه زدن به قطعات تازه که منجر به بروز ترک خواهد شد .

       3 ) جا ماندن قالب در بتن

       ذ ) عدم رعایت اصول فنی :

         1 ) عدم آماده سازی سطح بتن قدیم قبل از بتن ریزی جدید

         2 ) انجام عملیات بتن ریزی در شرایط غیر مجاز

         3 ) عدم زنگ زدایی میلگردها قبل از بتن ریزی

         4 ) و به طور کلی عدم رعایت ضوابط فنی مقرر در آیین نامه

      ر ) خطا کنترل کیفیت :

       1 ) عدم وجود نظارت مناسب

       2 ) نامناسب بودن روش کنترل کیفیت

pic2

عدم آماده سازی و تمیزکاری سطح قبل از شروع بتن ریزی جدید

          

pic1

عدم اختلاط مناسب بتن در هنگام ساخت و وجود چند رگه ماسه مخلوط نشده

       منابع :

     1 ) مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه )

     2 ) آیین نامه بتن ایران

       3 ) جزوه دوره آموزشی ضعف ها و اشکالات اجرایی در حال ساخت

مهندس محمد امین توکلی- مهندسی عمران ورئیس هیئت مدیره شرکت سکنی ساز